Nóng: “Hội Thánh Đức Chúa Trời” xuất hiện tại Nghĩa Đàn (Nghệ An) lôi kéo trẻ em tham gia – Nghệ An Thời báo – Nghe An Times ” Nóng: “Hội Thánh Đức Chúa Trời” xuất hiện tại Nghĩa Đàn (Nghệ An) lôi kéo trẻ em tham gia