Nhận diện hoạt động tà đạo trong giai đoạn hiện nay

Để truyền tải các nội dung tuyên truyền đến đối tượng, chúng đã sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, phát thanh và in ấn các văn hóa phẩm bằng ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc; dùng lời tuyên truyền “rỉ tai” từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong thông qua các hoạt động thăm thân, “nghiên cứu khoa học”, “hoạt động từ thiện”… của những người từ nước ngoài về hoặc những người có uy tín trong dòng họ, các chức sắc tôn giáo.

“Đạo hóa” dân tộc là một trong những thủ đoạn của các thế lực thù địch sử dụng ở nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới. Với một số dân tộc thiểu số Việt Nam chưa theo tôn giáo nào thì việc “đạo hóa” càng có ý nghĩa quyết định đến khả năng lôi kéo, tập hợp nhân dân và hình thành các “khung chính quyền” ngầm núp dưới vỏ bọc tôn giáo, như “khung chính quyền” ngầm của cái gọi là “Tin lành Đề-ga” để đòi ly khai, tự trị ở Tây Nguyên. “Chúng triệt để lợi dụng những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào để tổ chức truyền đạo trái pháp luật, đội lốt tôn giáo hoạt động chính trị, móc nối xây dựng cơ sở.

Cùng với việc truyền đạo trái pháp luật đến vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, chúng còn khuyến khích đồng bào các dân tộc duy trì tập tục lạc hậu, phản khoa học, tin, nghe theo các tà đạo; cổ vũ cho lối sống tư sản trong thanh niên, thiếu niên, từng bước làm băng hoại đạo đức, bản sắc văn hóa dân tộc.

Kích động mâu thuẫn giữa người dân tộc thiểu số với người Kinh, kích động chống đối chính quyền nhằm phá hoại chính sách đại đoàn kết của Đảng, Nhà nước ta. Cùng với hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, các thế lực thù địch  còn “iợi dụng những tồn tại của lịch sử ra sức kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tư tưởng “ly khai”, “tự trị” của các dân tộc trên các địa bàn chiến lược để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự đoàn kết thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Các hoạt động cụ thể của chúng, như nhen nhóm, khuấy động, thổi bùng cái gọi là “quyền tự trị” của các dân tộc, kích động dân tộc Mông ly khai, bạo loạn thành lập “Nhà nước Mông tự trị”, người Thượng ở Tây Nguyên ly khai thành lập “ Nhà nước Đê-ga độc lập”, người dân tộc Khmer ly khai thành lập “Nhà nước Khmer Krôm độc lập”; tung các tin thất thiệt về đời sống tâm linh và hiện thực ở các vùng đồng bào DTTS sinh sống để tạo nên hàng loạt các hoạt động như vượt biên trái phép, di dân tự do, hòng làm cho đời sống của đồng bào mất ổn định.

Lợi dụng trình độ hiểu biết còn hạn chế, đặc điểm tâm lý và lịch sử hình thành, phát triển của mỗi dân tộc để tìm cách khoét sâu những mâu thuẫn, gây nghi kỵ, hận thù, chia rẽ; lợi dụng khó khăn về kinh tế và những tồn tại, hạn chế khuyết điểm của cán bộ, chính quyền trong quá trình thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước để kích động, để xuyên tạc, chia rẽ nhân dân các dân tộc thiểu số với chính quyền, giữa các dân tộc thiểu số với nhau và giữa đồng bào các dân tộc thiểu số với đồng bào dân tộc Kinh, tạo ra sự đối lập giữa các dân tộc với nhau và với cách mạng. Hoạt động này không chỉ ngăn cản việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về phát triển kinh tế, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi mà còn trực tiếp phá hoại cơ sở kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, làm cho đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng khó khăn để dễ bề không chế họ, phục vụ các mưu đồ chính trị hết sức đen tối, như lợi dụng quần chúng, kích động quần chúng gây bạo loạn chính trị, tạo tiếng vang và thông qua đó kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp vào Việt Nam.

Việt Nam mới

Tin cùng chuyên mục: