Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, một nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng. Đảng ta xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”.

Thực tế thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ráo riết thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, chúng tung hàng ngàn bài viết có nội dung xuyên tạc, kích động, chống phá chế độ. Chúng triệt để sử dụng không gian mạng để chống phá trực diện vào nền tảng tư tưởng, tinh thần của xã hội, đồng thời thông qua mạng xã hội để móc nối, khuếch trương thanh thế, cổ súy “giá trị” văn hóa phương Tây và “xã hội dân sự”. Chúng lập những tài khoản, website giả mạo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, những người có uy tín, nhân vật nổi tiếng, lập các hội nhóm… để tung tin gieo rắc hoài nghi trong xã hội, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, kích động, lôi kéo người dân tụ tập trái phép, biểu tình, phá rối an ninh trật tự và có các hành vi phạm pháp. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội những thông tin phiến diện, thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng hoặc thông tin về những vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức… dẫn đến tâm lý hoang mang, phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch và các đối tượng phản động, cơ hội chính trị tuyên truyền xuyên tạc, chống phá gây mất ổn định chính trị, kinh tế, xã hội.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện nhiều tài khoản đăng tại thông tin sai sự thật, đặc biệt quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị phát tán nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc, vu cáo, trắng trợn phủ nhận nỗ lực, công sức, kết quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cấp ủy, chính quyền các cấp; đặc biệt, lợi dụng công dân từ các tỉnh miền Nam về quê tránh dịch để xuyên tạc, đưa tin lập lờ, đánh lận con đen về công tác thu hút đầu tư du lịch trên địa bàn huyện Nam Đàn, công tác tổ chức cách ly y tế để phòng, chống dịch ở các địa phương… gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến việc khoanh vùng, truy vết và tiến hành các biện pháp dập dịch.

Để phòng ngừa, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tinh thần của xã hội; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết TW 4 khoá (XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tự giác tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng.

Thường xuyên nâng cao ý thức tự giác, kỷ luật trong khi tiếp xúc thông tin; nắm vững và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp, Luật Tiếp cận thông tin 2016 và Luật An ninh mạng 2018. Khi tham gia mạng xã hội cần nghiêm túc thực hiện điều lệ và quy định kỷ luật của Ðảng, của tổ chức mà mình là thành viên, đồng thời thể hiện là công dân gương mẫu trong việc chấp hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành tháng 6/2021.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần sáng suốt, nhạy bén kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các luận điêu sai trái, thù địch ngay từ những biểu hiện nhỏ nhất, trong mọi mặt của đời sống xã hội, với những phương thức linh hoạt, phù hợp thực tiễn. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên cần bám sát tình hình, cập nhật thông tin chính thống, nắm bắt tư tưởng, dư luận trong xã hội để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, xác định đây là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay.

Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là kỷ luật phát ngôn trong quá trình công tác, trước hết trong cơ quan, đơn vị và rộng ra ngoài xã hội. Thường xuyên chia sẻ thông tin tốt đẹp, kết quả phát triển kinh tế, xã hội, gương người tốt, việc tốt để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, phản ứng nhanh, linh hoạt, chia sẻ, giải thích cho nhân dân hiểu đúng bản chất của vấn đề, nhận thức được những chiêu trò, âm mưu, thủ đoạn của chúng để cùng tham gia vạch trần âm mưu, hoạt động chống phá của chúng.

Để tạo sức mạnh truyền thông chính thống lan tỏa trong xã hội, thì mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những “chiến sĩ” trên mặt trận đấu tranh các thông tin xấu độc, đồng thời thực hiện tốt việc nêu gương trong mọi hoạt động, tăng cường tuyên truyền những giá trị ưu việt của Chủ nghĩa xã hội, những thành quả đã đạt được trong thực tiễn đời sống xã hội. Qua đó giúp nâng cao nhận thức trong mỗi người dân, biết phân biệt phải, trái, đúng, sai, khẳng định lòng tin của Nhân dân với Đảng, với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, để mỗi người dân tự giác góp phần vào sự nghiệp đấu tranh chung, bảo vệ lẽ phải, chống lại những luồng tư tưởng lệch lạc, những thói hư, tật xấu trong đời sống xã hội, thực hiện đúng theo lời dạy của Bác là phải biết dựa vào dân, vì: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Có thể khẳng định rằng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên. Thiết nghĩ mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt những nhiệm vụ nêu trên sẽ góp phần đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch ngăn chặn hiệu quả, giảm tác hại từ những âm mưu, chiêu trò, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần ổn định tư tưởng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng .

Lan Thương

Tin cùng chuyên mục: