Xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh là xúc phạm đến dân tộc Việt Nam

Trước tình cảm kính yêu vô hạn của nhân dân Việt Nam đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh, trước những công lao to lớn của Người đối với mạng Việt Nam các phần tử cơ hội phản động đã dùng những luận điệu bịa đặt bỉ ổi nhất để xuyên tạc, bôi nhọ nhân cách của Người, nhằm lung lạc niềm tin của người dân Việt Nam với lãnh tụ kính yêu của mình.

Điển hình là các bài viết trên trang “danlambao” các phần tử phản động cho rằng “Chưa có nước nào trên thế giới lại tôn sùng thần tượng như 2 nước CS Bắc Triều Tiên và Việt Nam” dưới bút danh: “Cánh Dù lộng gió”.

Thực chất đó là những luận điệu vô căn cứ, nhằm bôi nhọ nhân phẩm, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng gọi là chiến dịch “hạ bệ thần tượng.” Đây là những luận điệu cực kỳ phản động xúc phạm đến lòng tự trọng, tình cảm và niềm tin yêu của mọi người dân Việt Nam đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; từ tình cảm kính yêu, lòng ngưỡng mộ công lao to lớn của của Người đối với cách mạng Việt Nam, chứ không phải là tôn sùng thần tượng như các thế lực thù địch xuyên tạc.

Thực tiễn cho thấy, dân tộc Việt Nam không thể giành được độc lập nếu không có đường lối cách mạng vô sản. Ngay từ khi thực dân Pháp nổ tiếng súng đầu tiên xâm lược nước ta (năm 1858) đến trước năm 1930, đã có hàng trăm phong trào, cuộc khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu, nhà yêu nước nhưng đều bị thực dân Pháp đàn áp tàn bạo và đều thất bại. Nguyên nhân chính là do không có đường lối cách mạng đúng theo một hệ tư tưởng tiên tiến, khoa học và cách mạng, phù hợp với tiến trình lịch sử.

Chỉ đến khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường duy nhất đúng để cứu nước, giải phóng dân tộc, là con đường giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp; giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thì cách mạng nước ta mới thành công.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã và đang chứng minh hùng hồn “tư tưởng Hồ Chí Minh không bao giờ là tư biện, lý thuyết, giáo điều”. Hay nói theo cách khác, tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự đúc kết từ thực tiễn và được thực tiễn cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm hoàn toàn đúng đắn và phù hợp bằng những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều đó chứng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh không thể là “lý thuyết suông” mà là lý thuyết được bắt nguồn từ thực tiễn, được thực tiễn kiểm nghiệm và trở lại phục vụ thực tiễn.

Về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chắc không cần nói nhiều, để chứng minh một cách khách quan nhất có thể dẫn ra tại khóa họp năm 1987 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO đã ghi trong quyết định tổ chức kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công nhận Người là người anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, là danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Theo Nghị quyết của UNESCO: “Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”.

Trong Từ điển Danh nhân văn hóa thế giới xuất bản tại Anh và Mỹ, đã dành hai trang 332 – 333 ghi rõ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn cờ đầu của giải phóng dân tộc. Người đã dẫn dắt triệu triệu người Việt Nam cùng hàng ngàn triệu người nô lệ hơn 100 nước trên thế giới vùng lên giành độc lập tự do, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Người đã làm nên cuộc đảo lộn thế giới chưa từng có từ sau khi chủ nghĩa tư bản bị lật đổ. Người đã vẽ lại bản đồ thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng là Danh nhân văn hóa thế kỷ 20.”

Bởi vậy sự bịa đặt, xuyên tạc, hạ thấp uy tín lãnh tụ Hồ Chí Minh là xúc phạm đến danh dự, lòng tin yêu của nhân dân Việt Nam đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Những luận điệu xuyên tạc ấy càng làm rõ bộ mặt phản động, trơ tráo của chúng cần được tẩy chay, loại bỏ trong đời sống cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay./.

Xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh là xúc phạm đến dân tộc Việt Nam

Quang Phong/ TCM

Tin cùng chuyên mục: