Thủ đoạn nguy hiểm của tổ chức khủng bố Việt Tân

Mới đây trên trang phản động Việt Tân có bài viết “Mãi võ… để bảo vệ Đảng” với sự tự biện, suy diễn nảy sinh từ đầu óc những kẻ “dốt nát” về chính trị, điên cuồng về sự chống phá, nham hiểm về thủ đoạn và biểu hiện sự “bất lực” trước hiện thực sinh động của đất nước.
Vẫn xoay quanh sự kiện tổ chức diễn tập bảo đảm an toàn, an ninh cho Đại hội XIII của Đảng ta, chúng lại đặt ra câu hỏi “tại sao một tổ chức chính trị trước nay thường xuyên khẳng định được nhân dân tin yêu, tín nhiệm… lại nghi ngại, sợ hãi nhân dân của mình tới mức vậy?”.
Ai cũng hiểu rằng, trước mỗi sự kiện chính trị trọng đại của bất cứ nước nào trên thế giới thì công tác bảo đảm an ninh, an toàn đều được coi trọng. Chúng ta tổ chức diễn tập để thực hành các phương án bảo đảm an toàn và xử trí những tình huống dự kiến phát sinh do các lực lượng phản động, trong đó có Việt Tân và các tổ chức ngoại vi của nó gây ra nhằm mục đích chống phá. Hoạt động ấy hoàn toàn không phải cái gọi là “nghi ngại, sợ hãi nhân dân” như Việt Tân đặt điều.
Và sự “đặt điều” của Việt Tân càng bộc lộ rõ bản chất chống phá điên cuồng của chúng. Những lời lẽ, giọng điệu “lập lờ đánh lận con đen” rất nguy hiểm của chúng càng chứng tỏ chúng không từ một thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nào để đạt được mục đích là XUYÊN TẠC mối quan hệ mật thiết giữa Đảng ta với nhân dân, làm cho nhân dân hoài nghi vai trò lãnh đạo của Đảng, xa Đảng, đối lập, chống lại Đảng, thủ tiêu nguồn sức mạnh vô địch và sức sống của Đảng, để đi đến thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam 91 năm qua, đã chứng minh mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với nhân dân Việt Nam là mối quan hệ gắn bó trong một chỉnh thể thống nhất. Tính thống nhất đó, được thể hiện tập trung ở chỗ: Sự ra đời, tồn tại và mục tiêu hoạt động của Đảng là vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; nguồn sức mạnh bất tận và vô địch của Đảng là từ nhân dân, ở trong nhân dân. Đảng là của dân, vì dân, dân một lòng, một dạ theo Đảng. Đảng luôn quan tâm chăm lo cho lợi ích của nhân dân và nhân dân cũng luôn sẵn sàng chiến đấu, xả thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng luôn quan tâm chăm lo cho lợi ích của nhân dân và nhân dân cũng luôn sẵn sàng chiến đấu, xả thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Quá trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định sức mạnh dời non, lấp biển của sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân; đồng thời, thể hiện sức mạnh của sự thống nhất giữa lý tưởng của Đảng với khát vọng không có gì quý hơn độc lập, tự do của nhân dân. Sự thống nhất đó, là nhân tố cơ bản, sức mạnh chủ yếu tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp cách mạng làm nên những thắng lợi vĩ đại, huy hoàng của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm trước đây và công cuộc đổi mới đất nước hiện nay./.
HSV

Tin cùng chuyên mục: